Lokal udviklingsplan

Nu-situation

TN rummer værdifulde landskaber præget af fjordenes nærhed, issøbakkernes betagende udsigter og kystnaturens oplevelseskvaliteter (kajak, surfing, sejlads, strande og store sommerhusområder). 

Hørby Havn har kystlivspotentialer, og fordelt over næsset findes et net af småveje og stier med attraktive muligheder for cykel- og vandreture.

TN rummer også naturarealer af meget høj værdi – bl.a. Natura 2000-området Udby Vig, §3-beskyttede enge samt tre statsskove (Hønsehals Skov, Bognæs Skov og Mosemark Skov) med oplagte udviklingspotentialer. Dertil kommer gamle, artsrige private skove med store naturværdier, men desværre med ret begrænsede adgangsmuligheder. Der findes i stigende grad også økologiske jordbrug med vægt på bæredygtighed og naturhensyn.

Den lokale forening Turlandet Tuse Næs (Turlandet TN) har godt tag i lokalbefolkningen og vil være en central spiller, når det gælder udviklingen af området. Foreningen har allerede udgivet 12 turfoldere (m. cykel- og vandreruter) og et friluftskort. Der er anskaffet 10 udlånscykler, etableret ”æblerovsrute”, arrangeret udflugter og guidede ture for besøgende og igangsat natur- og stipleje mm. Foreningen har bl.a. en stigruppe af frivillige, som udvikler og vedligeholder vandrestier på næsset. Andre udvikler hjemmesiden ”Turinaturen.dn”, fotoårbog, æblefestival og deltager som aktive i en række arrangementer. 

TN er de senere år kommet på landkortet bl.a. via Turlandets samarbejde med Holbæks turistchef og Turismeforum. Næsset indgår med egen præsentation på Visit Holbæks hjemmeside.

Ønsket tilstand indenfor en tidshorisont på 5 år

Bynære motionsruter

Et system af ruter m. aktivitetspunkter omkring Udby. Senere kan evt. etableres lignende muligheder omkring Hørby og i sommerhusområderne

Hørby Havn som Fjordcenter

Havneområdet udbygges med kajakområde, flere shelters, badestrand/-bro, surferskole, børneområde m. mulighed for krible/krablefangst af krabber og smådyr, vinterbadefaciliteter m. sauna, servicekiosk m. salg af is og enkel servering (pølser/bøfsandwich ol.) samt evt. også et mindre vareudvalg til bådfolket. 

Bognæs Skov: Servicefaciliteter

Vision: Ved den nuværende bådebro udvides m. en shelterplads (bålshelter), multtoilet og flere bord/bænkesæt.

Nye stier på TN – herunder ridestier

Vision: Projektet ”Spor i landskabet” har eksisteret siden 1997. Det handler om at skabe markerede vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. Udvikling af adgangsaftaler og etablering af ruter til attraktive lokaliteter sker i tæt samarbejde med positive lodsejere. Projekter skal medvirke til at fremme dialogen mellem brugerne af stierne og jordejerne.

Projektet støttes af bl.a. Nordeafonden. 

Det undersøges, om der på næsset er mulighed for projekter som ”Spor i landskabet”, og om ridestier evt. kan kombineres/integreres hermed.

TN’s naturguideordning

Vision: Foreningen Turlandet TN har et stort ønske om at få oprettet en egentlig lokal formidlings-ordning, helst med en formidlingsvant turguide med godt lokalkendskab og med natur- og miljøentusiastisk tilgang til formidlingen. Ordningen tilbyder guidede ture og anden informationsvirksomhed for turister.

Men hvordan gribes det an?

Kan vi finde samarbejdspartnere?

Skal der være et natur- og friluftscenter som base? Hvordan kan ordningen skrues sammen?

Der er åbne spørgsmål nok til at begrunde et udviklingsprojekt.

TN’s Autocamperpladser

Vision: Biler og Autocampere med cykler på bagsmækken eller kajak på taget bliver et mere og mere almindeligt syn i trafikken. TN er nærmest prædestineret som besøgsmål for disse friluftsinteressered ferierende. Men hvordan imødekommer vi deres ønsker om p-muligheder og overnatningspladser? Turlandet TN ønsker, at mulighederne undersøges og udvikles, og at der udarbejdes et kort med overblik over mulighederne på næsset.

Natur – adgang og fugleoplevelser

Vision: Naturoplevelser som bl.a. fuglestudier bliver rigere, hvis der på gode fuglelokaliteter findes skjul eller tårne, som gør det lettere at komme tæt på fuglene uden at disse forstyrres. Fuglelivet ved Udby Vig indbyder til en sådan løsning. Turlandet TN ønsker mulighederne undersøgt og et-to fugleskjul opstillet på gode lokaliteter i Hønsehals Skov ved vigen. 

Skovlegepladser

Vision: Det er kendt viden, at børns udvikling stimuleres via leg og oplevelser i skovnatur. Flere kommuner og institutioner har derfor etableret skovlegepladser, som skoler og daginstitutioner kan benytte. Bognæsskoven er af Naturstyrelsen udlagt som ”aktivitetsskov”, hvor en naturlegeplads for børn ville være et helt naturligt tiltag. 

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: